INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU 2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol (celý text naleznete zde):

 

Od 01. 04. 2021 máte k dispozici tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022“ ke stažení na webových stránkách školy www.ms.banov.cz v záložce „Informace“ – „Dokumenty ke stažení“. Popřípadě je možné si žádost vyzvednout v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

  1. Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště ID datové schránky školy: jnsknbp
  2. Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).
  3. Poštou.
  4. Vhozením do poštovní schránky MŠ (doporučujeme ověřit doručení telefonicky u ředitelky školy).

 

Termín pro doručení žádostí je stanoven

   od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021.

 

Součástí žádosti musí být:

  1. Prostá kopie rodného listu dítěte.
  2. U cizinců – prostá kopie povolení k pobytu dítěte na území ČR delší než 90 dnů.
  3. Vyplněná žádost musí být potvrzená dětským lékařem.

DĚTSKÝ LÉKAŘ vám vystaví potvrzení na žádost o přijetí dítěte nejlépe po předchozí telefonické domluvě!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář naleznete zde.

 

Podle způsobu doručení Vaší žádostí Vám bude na e-mail uvedený v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručen tiskopis s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 ti dnů od posledního dne zápisu (nejpozději do 07. 06. 2021) na našich webových stránkách a na hlavních dveřích budovy mateřské školy zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022. Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno písemně poštou v obálkou označené modrým pruhem.

 

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy. Ve školním roce 2021/2022 se tato povinnost vztahuje na děti, které k 31. 08. 2021 dovrší věku 5 ti let.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy!

+420 739 351 955

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek