ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY


Ekologická výchova v nejširším slova smyslu je veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především zvyšovat spoluodpovědnost dospělých i dětí za současný i příští stav přírody a životního prostředí, rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost všech k řešení problémů péče o přírodu. V praktické pedagogické činnosti jde o zprostředkování poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézat lásku k přírodě a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů.

Při hledání hodnot pro trvale udržitelný život bychom se měli zaměřit především sami na sebe, na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Začneme-li u sebe, můžeme pomoci celému lidstvu.

Při činnostech plněných v rámci Školního plánu EVVO na naší Mateřské škole Bánov děti získají k přírodě pěkný vztah a my tak máme možnost ovlivnit rozum a rozvahu, se kterou budou v budoucnu rozhodovat o osudu naší planety.

Každé dítě, i to které je méně úspěšné při školních povinnostech, si v této oblasti může najít své místo a získat potřebné sebevědomí.

Měsíční témata EVVO

 • Měsíční téma ZÁŘÍ  „Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného!“
 • Měsíční téma ŘÍJEN „Pomáhej všude tam, kde je tvé pomoci zapotřebí!“
 • Měsíční téma LISTOPAD  „Pečuj o čistotu životního prostředí kolem sebe!“
 • Měsíční téma PROSINEC  „Buď šlechetný ke slabším tvorům. Pamatuj, že síla není v násilí!“
 • Měsíční téma LEDEN  „Uč se přírodu znát a rozumět jejím zákonům!“
 • Měsíční téma ÚNOR  „Chovej se v přírodě tiše a nenápadně!“
 • Měsíční téma BŘEZEN „Choď co nejvíce pěšky, abys co nejvíc viděl!“
 • Měsíční téma DUBEN „Buď přítelem všech živočichů!“
 • Měsíční téma KVÉTEN  „Raduj se z přírodních krás, ale nenič je!“
 • Měsíční téma ČERVEN  „Střež čistotu vod, pečuj o prameny, studánky a potoky!“
 • Měsíční téma ČERVENEC – SRPEN  „Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě!“

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek