Rozhodnutí o přijetí do MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Renata Machalíková jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ školský zákon” ), č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

 

Registrační číslo žádosti o přijetí

Rozhodnutí

001/2020

přijat

002/2020

přijat

003/2020

přijat

004/2020

přijat

005/2020

přijat

006/2020

přijat

007/2020

přijat

008/2020

přijat

009/2020

přijat

010/2020

přijat

011/2020

přijat

012/2020

přijat

013/2020

přijat

014/2020

přijat

015/2020

přijat

016/2020

přijat

017/2020

přijat

018/2020

přijat

019/2020

přijat

020/2020

přijat

021/2020

přijat

022/2020

přijat

 

Datum vyvěšení:  25. 05. 2020

Datum sejmutí:   10. 06. 2020

Nabytí právní moci:   10. 06. 2020

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Schůzka s rodiči proběhne 22. 06. 2020  ve víceúčelové místnosti mateřské školy podle časového rozpisu.

                                                                                                                                    Renata Machalíková

                                                                                                                                          ředitelka školy

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek