MILÉ DĚTI, VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Po prázdninách kluci, holky
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.

deti_ms

Informace k začátku nového školního roku:
Dle závazných pravidel vycházejících z platných právních předpisů k 1. září 2021 mají školy povinnost předcházet vzniku šíření infekčních nemocí, včetně COVID – 19

  • Do MŠ přivádějte pouze ZDRAVÉ DĚTI, bez příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma)
  • V případě, že příznaky budou zjištěny v průběhu dne, bude zákonný zástupce neprodleně vyzván k vyzvednutí svého dítěte z MŠ
  • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Toto potvrzení neprodleně předají zákonní zástupci v MŠ.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze s OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST!
  • Z důvodu snížení počtu osob v uzavřených prostorech MŠ vstupujte do budovy s dítětem vždy jen JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE!
  • Při vstupu si vždy DEZINFIKUJTE RUCE!
  • V prostorách MŠ se zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.
  • Před budovou školy i při pobytu v šatnách DODRŽUJTE ROZESTUPY!
  • Všechny děti si přinesou podepsaný hrníček s ouškem na pitný režim, balení papírových kapesníků, pláštěnku a holínky do deště (vše řádně podepsané). KAPITÁNI si navíc přinesou polštářek a deku na odpolední odpočinek.
  • Po domluvě se zřizovatelem byla určena výše ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022 na 350,- Kč. Nastavte si prosím trvalé platby vždy k 15. dni v měsíci (ZÁŘÍ  -  ČERVEN). Děti, které nastoupí v průběhu roku, platí polovinu úplaty 175,- Kč do dne nástupu do MŠ. Úplatu NEPLATÍ předškolní děti (poslední rok před nástupem do ZŠ) a děti s odloženou školní docházkou (týká se to třídy Kapitánů, kteří si zruší trvalé příkazy).

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek