Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

č. 586 * PSČ 687 54 * mob. ředitelka 739 351 955 * mob. ŠJ 739 353 * tel. MŠ 572 646 000

msbanov@uhedu.cz * www.ms.banov@seznam.cz

 

ZÁVAZNÉ POKYNY K NÁSTUPU DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

platné od 1. září 2020

 

Ředitelka mateřské školy odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dětí (Školský zákon) jako i za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců (občanský zákonník).

Kompetence při realizaci konkrétních protiepidemiologických opatření má škola a KHS (Manuál MŠMT).

 

 1. Kapacita tříd není omezena a bude naplňována do stavu odpovídajícímu počtu zapsaných dětí v jednotlivých třídách. Svou činnost mateřská škola zahájí v plném rozsahu v souladu se školskými předpisy.
 1. V průběhu celodenního provozu budou nadále uplatňovány všechny bezpečnostní a hygienické požadavky spojené s protiepidemiologickými opatřeními. 
 1. Z důvodu ochrany zdraví Vás, Vašich dětí a zaměstnanců mateřské školy se do odvolání zakazuje každému doprovodu dětí vstupovat do budovy MŠ bez ochrany obličejové části – nosu a úst (rouška, ústenka, šál, šátek, či jiné ochranné prostředky dýchacích cest), které zabraňují šíření kapének, jenž jsou často přenášeny nejen kašlem či kýcháním, ale i běžnou mluvou. 
 1. Je důležité, aby se doprovod dítěte zdržoval v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte učitelce. 
 1. Zdržovat se smíte pouze v prostoru šatny a spojovací chodby. Do ostatních prostor školy je vstup zakázán! 
 1. Žádáme Vás, pokud je to alespoň trochu možné, aby jste omezili počet osob, které budou Vaše dítě přivádět a vyzvedávat z MŠ. S ohledem na možné šíření onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více lidí se kterými se dítě nebo zaměstnanec setká, a čím delší toto setkání je, tím se zvyšuje riziko nákazy onemocněním COVID-19. 
 1. Počet vstupujících osob do budovy není omezen, ale snažte se dodržovat maximální rozestupy! 
 1. Při vstupu do budovy vždy použijte dezinfekci na ruce, která je Vám u hlavního vchodu k dispozici. 
 1. Děti se v budově školy budou pohybovat bez roušek, ale je nutné, aby měly jednu roušku hygienicky zabalenou ve své skříňce, pro případ podezření z nákazy! 
 1. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění již nevyžadujeme. 
 1. Při vstupu dětem nebude měřena teplota. Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění. APELUJEME TÍMTO NA VAŠI OSOBNÍ ODPOVĚDNOST vzhledem ke zdraví nás všech!!! 
 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota nad 37°C, kašel, rýma, průjem, náhlá ztráta chuti a čichu, u dětí vyrážka či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT!!!
 1. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost jeho pediatr a zákonný zástupce jej předá škole bez předchozí výzvy. 
 1. Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví u dítěte v průběhu dne, bude umístěno do samostatné izolační místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. 
 1. Při podezření z nákazy je zákonný zástupce povinen ihned kontaktovat dětského lékaře, který následně informuje KHS, Zlín a ta rozhodne o dalších nutných opatřeních (karanténa, omezení či přerušení provozu MŠ, atd.), o kterých následně informuje ředitelku MŠ s výzvou k jejich provedení. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti, popř. do prostor školní zahrady s povinností nosit roušku (stejně i zaměstnanci školy) do doby, dokud není znám zdravotní stav nemocného dítěte. 
 1. Pobyt dětí venku již není omezen pouze na prostory školní zahrady. 
 1. Prosíme Vás o spolupráci v informovanosti dětí o nutnosti dodržovat zásady osobní a respirační hygieny – že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového papírového kapesníku (popřípadě do rukávu) a kapesník po použití vhodit do koše, dodržovat hygienu rukou, apod. 
 1. Nedávejte dětem do mateřské školy osobní hračky a plyšáky!!! Novým dětem, které do MŠ nastupují, je možné vyhovět, ale jen po dohodě s učitelkou!

 

 

Tyto pokyny se mohou operativně měnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace.

 

STÁVAJÍCÍ POKYNY VŽDY DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE!!!!

 

V Bánově, dne 27. 08. 2020

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Renata Machalíková

                                                                                                                                            ředitelka školy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                               

                                                                                                                              

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek